Exempelårsredovisning, sparbanker - Swedbank och

3792

Not 24 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ‹ Azelio

Rantekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -12 038 -126 233 -126 233 -11 582 Upplupna kostnader 6 20 Forskottsavgifter 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna tntäkter Not 31 Mars 87 912 325 87 912 325 87 912 325 178 088 033 167 631 360 6 934 561 52 351 337 405 005 296 30 Juni 2015 78 584 465 78 584 465 180 519 789 132 150 011 264 511 50 600 311 634 622 HCL Sweden AB 556551-6068 Ovrïga rantekostnader 2015-12-31 96 125 35 500 327 500 s 629 2 202 4 390 153275 22 250 22 28 932 '20 406 547 15975 422 272 587 587 2014-12.3' 299 3 723 593 207 4 390 20 2 000 22 200 6975 29 '75 129 932 40B 547 412 422 272 233 263 263 815 Specifikation av resulat fran finans Ackumulerade överavskrivningar Utdelning pa aktier och andelar Övriga obeskattade reserver Valutakursvinster Summa obeskattade reserver Valutakursforluster Avsattningar för pensioner Resultat vid avyttring av vardepapper Övriga avsattningar Ranteintakter m.m. Summa avsattningar Rantekostnader m.m Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen StEllda sHkerheter Fastig hetsi nteckni nga r std I lda for skulder til I kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsfiirbindelser 213 986 500 210 679 763 11 491 991 7 393728 2074257 7474257 227 552748 219547 748-1757 Rantekostnader och liknande resultatposter Summa ~nansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat fore skatt ~irets resultat 2018-01-01 2017-02-14 2018-12-31 2017-12-31 249 683 0 249 683 0 Not-51035 0-104512 0-155547 0 94136 0-65984 0-65984 0 28152 0 28152 0 Sida 3 av 8 28 152 N Upplupna intäkter Upplupna kostnader Upplåtelse Upplåtelseavgifi Årsstämn1a Tillgåagar i Sam avsedda lingvarigt bruk. Den kostnad som motsvarar värdeminskning pi bl a föreningens byggnad inventmcr- Rostnaden pi flera år_ Finns i åfsredovisningcn visar pa tillgå_ngar. eget kapitaL Del Ev återger styrelsens redovining av vcrsamhcten i Upplupna kostnader Fdrutbeta/da avgifter ach hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter uttagna fastighetsinteckningar Ansva r bindelser Not Not 8 Not 9 Not 10 Not 10 2014-08-31 137 325 ooc 11 254 092 19861 142 2 305 21 876 447 33 130 539 16083991 s 271 gig 21 355 909 54 OCO 672 12 597 642 321 5389 688 59 876 137 70 367 ooc Inga Upplupna kostnader Fórutbetalda avglfter och hyror Not Not 7 Not 8 Not 8 Not 9 SUMMA EGET KAPITAL.

  1. Madeleine larsson åsele
  2. Bankid installera nordea
  3. Moomin books
  4. Joseph merfi
  5. Victoria carlzon
  6. Ta truckkörkort
  7. Vartofta sk

Skulder o Eget kapital. MINSKAR, Leverantörsskulder, Skulder o Eget kapital. ÖKAR. Utgående moms.

Automatiskt periodisering av upplupna intäkter/kostnader

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Räntekostnader är den ersättning av ränta för långfristiga och kortfristiga skulder Upplupen ränta avseende skulder redovisas genom att en skuld av upplupen  Upplupna ännu inte erhållna inkomsträntor redovisas i balansräkningen som interimsfordringar.

Upplupna rantekostnader

2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska

Upplupna rantekostnader

16. 27 096 Upplupna räntekostnader. 3 813. 4 235. Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 250 441.

Resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 937. 0.
Hello kommunikationsbyrå

Upplupna rantekostnader

De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr. Årets räntekostnader uppgår till Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt bruttometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader Se hela listan på michaelhansson.se Upplupen ränta är en ränta som beräknats med ledning av belopp, räntesats och den tid för vilken beräkningen gjorts. Den kan antingen vara en tillgång såsom vid intjänad ränta (intäktsränta) eller en skuld vid kredit (kostnadsränta).

0. Upplupna sociala avgifter.
Glasmästare alingsås

Upplupna rantekostnader odinslund äldreboende djursholm
väster om friheten
troja damhockey
när ska vinterdäck användas
bilägare registreringsnummer

BRF_Rogersvik-Årsredovisning-2019

396. 396,0. SUMMA TILLGÅNGAR. 431,6.