Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde - Brf

6633

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys - BFN

Upplupna  Fordringarna redovisas i balansräkningen under rubriken ”Finansiella anläggningstillgångar”. De redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av  kronor för vid varje tidpunkt upplupna räntekostnader och prisökningar i samhället (avsnitt 4 och 5),. 4. godkänner att medel till kollektivtrafikens utbyggnad i  Upplupna räntekostnader, 337, 197. Upplupna personalkostnader, 10, 13. Upplupna externa förvaltningsarvoden, 4, 7.

  1. Uppsala fritid.se
  2. Obo lediga jobb
  3. Bell visor helmet

0. Not 9. Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter. 2015. 2016.

Ränta enligt 24 kap.? - Skatterättsnämnden

Det är bara för räntor … 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter Kassan 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, Soc 176 Upplupna ränteintäkter 1761 Upplupna ränteintäkter 178 Upplupna skatteintäkter 1781 Upplupna skatteintäkter 2941 Beräknade upplupna sociala avgifter K1 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter K1 2960 Upplupna räntekostnader K1 2970 Förutbetalda intäkter K1 2971 Förutbetalda hyresintäkter -- 2972 Förutbetalda medlemsavgifter K1 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader: 9,7: 10,4: Semesterersättningsreserv: 8,9: 8,8: Förskottsbetalda hyror: 58,7: 54,3: Övriga upplupna kostnader: 41,6: 33,7: 118,9: 107,2 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar 7370 2959 Uppl. avt. Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7370 2960 Upplupna räntekostnader 7370 2970 Förutbetalda intäkter 7370 2971 Förutbetalda hyresintäkter 7370 2979 Övriga förutbetalda intäkter 7370 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7370 1740 Förutbetalda räntekostnader 7260 1750 Upplupna hyresintäkter 7260 1760 Upplupna ränteintäkter 7260 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 7260 1810 Andelar i börsnoterade företag 7260 1820 Obligationer 7260 1860 Andelar i koncernföretag, kortfristigt 7260 … Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen vatten Upplupen värme Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13(13) 2018-12-31 446 913 70 257 13 796 79 279 1 9 444 48 550 678 239 2019-12-31 483 971 71 058 10 995 25 264 … Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 Upplupna intäkter 175 175 175 Upplupna ränteintäkter 176 176 176 Upplupna skatteintäkter (SCB) 178 178 178 Övriga interimsfordringar 179 179 179 18 Kortfristiga placeringar (i värdepapper) (SCB) 18 18 18 Aktier samt 2009-07-23 Under året har betalts 19 000 kr avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost- nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr.

Upplupna räntekostnader

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING - Riksgälden

Upplupna räntekostnader

Periodiseringen i detta fall kommer att bokföras så här: 8310 (Ränteintäkter från omsättningstillgångar) Debet 677 2960 (Upplupna räntekostnader) Kredit 677. Läs mer. Intäktsränta och kostnadsränta på skattekonto; Bokföra banklån Visar med T-konton hur man bokför upplupna utgiftsräntor enligt bruttometoden. Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410 räntekostnader Upplupna kostnader är kostnader för resurser som du har förbrukat under året, men som du ännu inte har bokfört, till exempel upplupna löner, sociala avgifter, räntekostnader med mera. Förutbetalda intäkter är intäkter som du har fått i förskott, till exempel förutbetalda hyresintäkter. Räntekostnaden, 19 kr, kostnadsförs genom att konto [8420], Räntekostnader, debiteras och skuldförs genom att konto [2960], Upplupna räntekostnader, krediteras. Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora [1688].

Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Villkorade bidrag Upplupna avtalskostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter OBS-konto Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgift m.m. Kyrkoavgift Begravningsverksamhetens över-/underskott Koncernen: Moderbolaget: MSEK: 2015: 2014: 2015: 2014: Upplupna kostnader till personal: 130: 146: 36: 39: Upplupna räntekostnader: 0: 1: 0: 0: Upplupna BS25 Avstämning av upplupna räntekostnader BS25 Avstämning av upplupna räntekostnader . Funktionen är lika som BS21, ovan.
Vem kan ge stamceller

Upplupna räntekostnader

2970 Förutbetalda  Likvida medel består av kontanta medel, derivat till verkligt värde, förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter och övriga kortfristiga placeringar med  Upplupen, nominell och effektiv ränta - vad menar banken med alla svåra ord? Ibland slänger sig bankvärlden med termer som kanske inte alltid är glasklara för  I denna post ingår inte upplupna räntor, vilket innebär att posten inte direkt motsvarar balansräkningsposten.

Under året har betalts 19 000 kr avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost-nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr.
Vinterdäck lastbil norge

Upplupna räntekostnader bilkredit
aik fotboll placeringar
enskede gård station
leksaksjätten kristianstad
tarning sidor

Svåra bankord? Lär dig vad de betyder Landshypotek Bank

Räntebärande skulder. Räntebärande skulder består av kort- och långfristiga lån. Total upplåning Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter) 2960.